BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Filia nr 3

Dzielnica IX, X, XIII oraz północna część obszaru Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;Kierownik: Aneta Adamczyk

 

Adres: ul. Rzeźnicza 2

 

tel.  12 257 00 07, 660 637 769

fax. +48 12 257-00-08, +48 12 616-53-85

 

e-mail: f3@mops.krakow.pl

 

 


 

Filia realizuje zadania w następujących zespołach:


1. Zespół ds. usług i świadczeń (ZdsS) realizuje następujące zadania:

   

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek stały,
b) świadczeń niepieniężnych:

 - posiłek,

 - usługi opiekuńcze,

 - usługi opiekuńcze specjalistyczne,

 - sprawienie pogrzebu,

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 - składki na ubezpieczenie społeczne;

 - pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

 a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

 b) kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

 c) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

 d) udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;

6) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ustalanie uprawnień do:

 a) świadczeń zdrowotnych,

 b) świadczeń opiekuńczych,

 c) dodatków mieszkaniowych,

 d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,

 e) świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

7) potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;

8) przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;

9) ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

10) realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

 b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem.

 

  

2. Zespół ds. Pracy Socjalnej (ZdsPS), realizuje następujące zadania:

  

1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

6) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

 a) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

 b) realizację usługi asystenta rodziny,

 c) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust 2 ustawy,

7) realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

8) świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;

9) realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

10) realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej;

 b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

 

 

3. Zespół Informacji i Obsługi (ZI), którego działalność obejmuje:

 

1) udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;

2) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

3) wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;

4) obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;

5) prowadzenie obowiązujących rejestrów;

6) wydawanie i obsługa kart przepłaconych;

7) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii;

8) przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię ;

9) prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;

10) sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii;

11) obsługa kancelaryjna Filii;

12) koordynacja obsługi Filii w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;

13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

14) przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.