Obowiązujący plan RYNEK KROWODERSKI Logo
 

Powierzchnia planu - 14,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLVIII/864/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYNEK KROWODERSKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r., poz. 4049.

Plan obowiązuje od dnia 21 lipca 2016 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 29 czerwca 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r., poz. 4049 - ogłoszenie uchwały Nr XLVIII/864/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma umożliwić utworzenie u zbiegu ul. Królewskiej i al. Kijowskiej miejskiego placu – Rynku Krowoderskiego, co pozwoli wykorzystać potencjał miejsca usytuowanego w centralnej części dzielnicy oraz przyczyni się do rozwoju i rewitalizacji tego rejonu Miasta. Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, uwzględniając zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz ochronę spójności śródmiejskiego układu urbanistycznego. Plan pozwoli zapobiec negatywnym przekształceniom harmonijnie ukształtowanej tkanki miejskiej i zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz jego powiązanie z układem komunikacyjnym miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip