BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN)
Marzena Samek


ul. Józefińska 14, II piętro, pok. 202a  (wejście przez sekretariat pok. 202)
tel. 12 616-53-03

 


 

1. Zastępcy Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej podlegają bezpośrednio Kierownicy: Działu Rodzin Zastępczych, Działu Pomocy Dzieciom, Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej:

1) sprawuje w imieniu Dyrektora nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie, w jakim MOPS jest do tego uprawniony obowiązującymi przepisami i statutami, w szczególności w zakresie prawidłowego realizowania zadań statutowych, z wyłączeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

 

2) odpowiada przed Dyrektorem za właściwą pracę oraz koordynację działań: Działu Rodzin Zastępczych, Działu Pomocy Dzieciom, Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

 

3) odpowiada przed Dyrektorem za sprawowanie kontroli zarządczej w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo kierowników, o których mowa w ust.1.