Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego - o projekcie

 

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt realizowany w wyniku porozumienia o współpracy, zawartego między Gminą Miejską Kraków, a Uniwesytetem Jagiellońskim - Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.

 

Celem zawartego porozumienia jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy Miastem a Uniwersytetem przy realizacji wspólnego projektu na rzecz wzmocnienia potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa.

 

Współpraca, o której mowa będzie polegała w szczególności na: wzajemnej wymianie informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzeniu wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych realizowanych przez Miasto, rozwijaniu funkcji instytucji dialogu obywatelskiego oraz ich wizerunku medialnego.

 

Głównymi celami projektu są:

  • obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego,
  • diagnozowanie problemów,
  • przygotowanie rekomendacji.

W ramach projektu realizowane będą badania obejmuje następujące obszary:

  • komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.),
  • formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, działalność komisji obywatelskich i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.),
  • wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego relizację.

 

Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

 

Działania po stronie Uniwersytetu koordynowane są przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

ul. prof. St. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

mail: odo@uj.edu.pl