Dokument archiwalny

 Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

oraz terenów, na których występują te ruchy

 

Ruchy masowe ziemi określone zostały w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519), jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110 a). Sposób ustanawiania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840).

 

Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy w granicach Miasta Krakowa aktualnie obrazuje „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta Krakowa” (Dzielnice I-XVIII). Mapa ta sporządzona została na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków i uwzględnia następujące opracowania:

 

- Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te występują na obszarze Miasta Krakowa; PIG, 2005- 2007;

 

- Mapy dokumentacyjnej osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice I-VII oraz X-XI; PIG-PIB, 2011r.,

 

- Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice VIII-IX oraz XII-XVIII; PIG-PIB, 2012r.,

 

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Tonie – Jurajska”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Tonie – Wschód”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Prądnik Czerwony – Wschód”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Mistrzejowice – Ks. Jancarza”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Bodzów – Rejon ul. Widłakowej”, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Strzelnica – Sikornik”; w skali 1: 2 000; PIG-PIB, 2015r.,

 

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta Krakowa (Dzielnice I-XVIII); PIG-PIB, 2015r.,

 

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice II” w Krakowie, w skali 1: 2 000; PG S.A. 2016 r.,

 

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosocice” w Krakowie” - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2016 r.,

 

- karty dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych wykonane w latach 2011 - 2016.

 

 

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują, aktualizowany jest na bieżąco:

- każdorazowo, po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, które mogły spowodować ruchy masowe ziemi,

- dla potrzeb planowania przestrzennego, w związku z koniecznością dostosowania do skali sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w przypadku interwencji o wystąpieniu zagrożeń osuwiskowych.

 

 

Aktualnie Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują stanowią:

- „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta Krakowa” (Dzielnice I-XVIII),

- wykaz kart dokumentacyjnych osuwisk,

- tabelaryczne zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla Gminy Miasta Krakowa.