BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wersja dokumentu z dnia 2019-10-08 12:50:16

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, numer referencyjny postepowania: DR.26.4.2019

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu osób

Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa:

     Zał. nr 7.1. – Dokumentacja projektowa w zakresie części 1

     Zał. nr 7.2. – Dokumentacja projektowa w zakresie części 2 - Część 2.1, Część 2.2, Część 2.3

Załącznik nr 8 – (dla części 1) decyzja nr 1012/6740.2/2019 z dnia 25.09.2019r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie na dz. Nr 1/195 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta przy al. Pokoju 68 w Krakowie” oraz decyzja nr 432/6740.1/2018 z dnia 08.03.2018r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. Nr 1/140 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta w ramach realizacji projektu Zimowy Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie

 

 

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

1. Organizacja wystawy ,,Chronauci 2020'' (tytuł roboczy) wraz z działaniami edukacyjnymiInformacja o planie zamówień publicznych na rok 2019.

 1.Plan zamówień publicznych na 2019.

 


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

1. Zakup obiektu muzealnego - Motocykla CWS M211 Sokół 600 RT

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup Motocykla CWS M211 Sokół 600 RZaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż modeli edukacyjnych do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”, numer referencyjny postępowania: DR.26.3.2019 – postępowanie powtórzone 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Klucz publiczny

4. Modyfikacja treści Formularza oferty

5. Zmodyfikowany Formularz oferty

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

8. Informacja o unieważnieniu cz.7

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,3,4,5,6 i 8

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)

Załącznik nr 3 – Formularz wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a – Wzór umowy (IPU) dla części 1 -5

Załącznik nr 5b – Wzór umowy (IPU) dla części 6 -8

Załącznik nr 6 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 – 8

Załącznik nr 7 - Wstępne wytyczne dot. nawierzchni i lokalizacji modeli

Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (dot. art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy)Jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (nr sprawy: DR.26.2.2019)

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Odpowiedź na pytanie do treści Regulaminu

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

5. Informacja dla uczestników o modyfikacji Regulaminu konkursu i zmianie harmonogramu

6. Tekst jednolity Regulaminu konkursu po zmianach

7. Informacja o zmianie harmonogramu Regulaminu konkursu

8. Odpowiedzi na pytania

    - Załączniki do odpowiedzi na pytania:

     1) Dokumentacja dotycząca budynków E, F i G

     2) Dokumentacja projektowa w wersji edytowalnej

     3) Zaktualizowany załącznik M4 wraz ze zdjęciami

     4) Zaktualizowany załącznik F7

9. Odpowiedź na wniosek o przedłużenie terminu składania prac konkursowych

 

Załączniki formalne:

Załącznik nr F1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik nr F2a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie

Załącznik nr F2b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie

Załącznik nr F3a – Wzór formularza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr F3b – Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie

Załącznik nr F3c – Wzór formularza oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr F4 – Wykaz usług

Załącznik nr F5 – Wykaz osób

Załącznik nr F6a – Wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej

Załącznik nr F6b – Wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej

Załącznik nr F7 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr F8 – Istotne Postanowienia Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego - stanowiących przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Załącznik nr F9 – Informacja Uczestnika konkursu o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr F10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Uczestnikowi konkursu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr F11 – Klauzula informacyjna RODO

 

Załączniki merytoryczne:

Załącznik nr M1 – Wielobranżowy projekt wykonawczy budynku

Załącznik na M2 – Plany sali E

Załącznik nr M3 – Ogólne założenia i struktura ekspozycji

Załącznik nr M4 – Wykaz obiektów ze zbiorów MIM

Załącznik nr M5 – Zawartość pracy konkursowej

Załącznik nr M6 – Zbiorcze zestawienie poszczególnych pomieszczeń objętych pracą konkursową

Załącznik nr M7 – Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych na Wystawie

Załączniki merytoryczne są dostępne pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1l-dmLPEBpOyLJVWnA4n-qnYLb4_2lr3U?usp=sharingDostawa klocków do budowy wystawy poświęconej budowie miasta w Muzeum Inżynierii Miejskiej

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór umowy

3. Odpowiedź na pytanie wykonawcy

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

W ramach prowadzonego postępowania ofertowego w wyznaczonym terminie wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta

MammutiCo sp. z o.o. 05-820 Piastów Plac Zgody 6A

Cena oferty: 89 660,00 zł brutto

Gwarancja 36 miesięcy.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.


 

 

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2019 r. 


Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż modeli edukacyjnych do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”, numer referencyjny postępowania: DR.26.1.2019

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Klucz publiczny

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)

Załącznik nr 3 – Formularz wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (IPU)

Załącznik nr 6 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 – 5

Załącznik nr 7 - Wstępne wytyczne dot. nawierzchni i lokalizacji modeli

Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (dot. art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy)

 


Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza do złożenia ofert w ramach prowadzonego zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. „Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad inwestycją p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/”. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

1. Zapytanie ofertowe

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego


2.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na terenie nieruchomości położonych na os. 2 Pułku Lotniczego 26a oraz al. Pokoju 68 wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), nr sprawy: DR.26.9.2018


Umowa została zawarta 27.12.2018r. z Przedsiębiorstwem Usługowym SED-HUT S.A., ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Odpowiedzi na pytania

3. Protokół z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz oferty

załącznik nr 2 - Wzór umowy

załącznik nr 3 - Wykaz usług

załącznik nr 4 - Wykaz osób

 

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ drugie postępowanie - numer referencyjny postępowania: DR.26.8.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Klucz publiczny

4. Odpowiedzi na pytania oraz sprostowanie omyłki pisarskiej

5. Odpowiedzi na pytania nr 2

6. Odpowiedzi na pytania nr 3 oraz zmiana treści SIWZ

7. Informacja o zmianie ogłoszenia

8. Odpowiedzi na pytania nr 4 

9. Odpowiedzi na pytania nr 5

10. Odpowiedzi na pytania nr 6 oraz zmiana terminu składania ofert

11. Odpowiedzi na pytania nr 7 oraz zmiana terminu składania ofert

12. Zmieniony klucz publiczny

13. Sprostowanie omyłki pisarskiej

14. Informacja z otwarcia ofert
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)

Załącznik nr 3 – Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 – Formularz wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja projektowa: projekt budowlany wraz z projektem budowlanym zamiennym, prawomocne pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dostępny pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1mHn85JtcJ9aNCJ-1G-Hy49zOecfnIZUD


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na dostawę trzech namiotów do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Dostawa będzie realizowana w ramach projektu pod nazwą Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (projekt numer RPMP.06.01.03-12-0384/16) dofinansowanego z RPO WM, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór umowy

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Dostawa regałów magazynowych dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w podziale na 2 części: część 1 – dostawa regałów magazynowych do magazynów na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, część 2 – dostawa i montaż systemu regałów magazynowych do magazynu przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie”.DR.26.7.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacje z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 zamówienia

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 zamówienia

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) dla części 1 i części 2;

2) Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

3) Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

5) Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

6) Załącznik nr 5.1 – opis przedmiotu zamówienia dla części 1;

7) Załącznik nr 5.2 – opis przedmiotu zamówienia dla części 2 wraz z projektem wykonawczym.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na dostawę trzech namiotów do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Dostawa będzie realizowana w ramach projektu pod nazwą Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (projekt numer RPMP.06.01.03-12-0384/16) dofinansowanego z RPO WM, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór umowy

3. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samojezdnej kosiarki wraz z osprzętem dla Muzeum Inżynierii Miejskiej numer sprawy DR.26.6.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Modyfikacje opisu przedmiotu zamówienia

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU);

Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziałuw postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.

 

Roboty budowlane polegające na termomodernizacji trzech budynków gospodarczych A, B, C wraz z przystosowaniem ich do przechowywania zbiorów muzealnych oraz rozbiórce baraku i budynku J (jadalni) położonych na terenie dawnego Hangaru Czyżyny w Krakowie znajdujących się na dz. nr ew. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta w podziale na trzy części nr sprawy DR.26.5.2018

1. Ogłoszenie o zamówienie

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami;

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Formularz oferty;

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu osób;

Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego;

Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami

Zał. nr 7.1. – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami w zakresie części 1a

Zał. nr 7.1. – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami w zakresie części 1b

Zał. nr 7.2. – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami w zakresie części 2

Zał. nr 7.3. – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami w zakresie części 3

 

Dostawa urządzeń mechanicznych dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w podziale na 3 części: część 1 – akumulatorowy wózek paletowy, część 2 – wózek widłowy, część 3 - podnośnik nożycowy akumulatorowy numer sprawy DR.26.4.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniej oferty

5. Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU);

Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania i sprzętu do symulatora tramwaju typu GT8S

1. Zapytanie ofertowe

2. Odpowiedzi na pytania

Uwaga zmiana terminu składania ofert do 21.09.2018r. do godz. 14:00.

 

Załączniki:

Wzór umowy

Fot. 1 - strefa zewnętrzna kabiny

Fot. 2 - pulpit motorniczego


W ramach prowadzonego zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:

D6 SYSTEMS "POLSKIE SYMULATORY"

ul. Suwalska 74

82-300 Elbląg

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.


Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ - znak sprawy: DR.26.3.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacja o terminie drugiej wizji lokalnej

5. Odpowiedzi na pytania nr 2

6. Odpowiedzi na pytania nr 3

7. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

8. Odpowiedzi na pytania nr 4

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)

Załącznik nr 3 –  Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 –  Formularz wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 5 –  Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 –  Wzór umowy

Załącznik nr 7 –  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja projektowa: projekt budowlany wraz z projektem budowlanym zamiennym, prawomocne pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dostępny pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1gX8UJmMjqMitX_n5hXoQQ9Z3hb-zCh-w?usp=sharing

Załącznik nr 8 –  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 

Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego zamiennego oraz pełnobranżowego projektu wykonawczego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka dobudówki socjalno-warsztatowej zlokalizowanej przy południowo-zachodniej ścianie zabytkowego hangaru, przebudowa i rozbudowa z częściowym odtworzeniem substancji zabytkowego hangaru lotniczego oraz kotłowni, budowa łącznika podziemnego pomiędzy zabytkowym hangarem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi w budynkach i na terenie inwestycji oraz zmianą sposobu użytkowania budynków na obiekty użyteczności publicznej dla potrzeb instytucji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na działce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie”. DR.26.2.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami;

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Formularz oferty;

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5A – Formularz Wykazu usług;

Załącznik nr 5 B – Formularz Wykazu osób;

Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego;

Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załączniki do OPZ znajdują się pod linkiem ftp://do_pobrania@mim.krakow.pl:download2018@mimk.home.pl)

 

"Opracowanie pełnobranżowych projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie" numer sprawy DR.26.1.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU)

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu osób

Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja o planie zamówień publicznych na rok 2018.

1. Plan zamówień publicznych na 2018 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej.

1. Informacja o udzieleniu zamówienia

„Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na terenie nieruchomości położonych przy ul. Stella Sawickiego 41 oraz al. Pokoju 68 wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), nr sprawy: DR.26.6.2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej ogłasza przetarg na zadanie pn.: "Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego", ozn. postępowania: DR.26.5.2017.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(JEDZ)

Załącznik nr 3 - Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 - Formularz wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Projekt budowlany autorstwa PKZ Arkona sp. z o.o. oraz związane z nim uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, postanowienia, warunki techniczne:

- PZT

- ARCHITEKTURA

- KONSTRUKCJA

- WĘZEŁ CIEPLNY

- INSTALACJE SANITARNE

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE część 01, część 02

- INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

- PROJEKT ROZBIÓRKI

- INWENTARYZACJA

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- GEOLOGIA

- OPERAT PPOŻ

- UZGODNIENIA, DECYZJE i POZWOLENIA

Załącznik nr 8 - Szczegółowe wytyczne do projektowania

Załącznik nr 9 -Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 

Wykonanie projektu budowlanego oraz kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla Etapu I i II zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja z częściowym odtworzeniem substancji: zabytkowego hangaru lotniczego, zabytkowego baraku warsztatowego oraz kotłowni, zlokalizowanych na dz. nr 158/13, obr. VII, jedn. ewid. Nowa Huta, przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 41 w Krakowie, wraz z rozbiórkami, zagospodarowaniem terenu najbliższego otoczenia, zmianą sposobu użytkowania na obiekty użyteczności publicznej oraz adaptacją dla potrzeb instytucji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (DR.26.4.2017)

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu usług

Załącznik nr 6 – Formularz Wykazu osób

Załącznik nr 7 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia część_01, część_02, część_03

Załącznik nr 9 - Wniosek ULICP

Załącznik nr 10 – Opinia konserwatora z dnia 25.10.2017r. nr KZ-02.4120.6.1308.2017.MS


"Odtworzenie, rekonstrukcja oraz renowacja wrót zabytkowego hangaru lotniczego wraz z odtworzeniem pomieszczeń maszynowni hangaru, oraz rozbiórka dobudówek gospodarczo-magazynowych dobudowanych do fasady północnej i wschodniej na dz. nr ew. 158/13, przy ul. Stella-Sawickiego 41 w Krakowie" znak sprawy DR.26.3.2017

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3) Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4) Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2

5) Informacja z otwarcia

6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu robót

Załącznik nr 6 – Formularz Wykazu osób

Załącznik nr 7 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa

8.1. Projekt – hangar

8.2. Projekt rozbiórek

8.2. BIOZ

8.3. Mapa zasadnicza

8.4. Ekspertyza techniczna

8.4. Przedmiary

8.5. STWiOR

Załącznik nr 9 – Pozwolenie konserwatorskie i decyzje (pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę)


Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na zadanie pn: "Odtworzenie, rekonstrukcja oraz renowacja wrót zabytkowego hangaru lotniczego wraz z odtworzeniem pomieszczeń maszynowni hangaru, oraz rozbiórka dobudówek gospodarczo-magazynowych dobudowanych do fasady północnej i wschodniej na dz. nr ew. 158/13, przy ul. Stella-Sawickiego 44 w Krakowie" (nr sprawy: DR.26.2.2017). Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00.

 

Lista dokumentów:

- ogłoszenie o zamówieniu

- siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- modyfikacja treści SIWZ nr 1

- modyfikacja treści siwz nr 2

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi na pytania wykonawców i modyfikacja treści SIWZ nr 3

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.08.2017

- informacja o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami;

Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Formularz oferty;

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu robót;

Załącznik nr 6 – Formularz Wykazu osób;

Załącznik nr 7 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa:

8.1. Projekt – hangar

8.2. Projekt rozbiórek

8.2. BIOZ

8.3. Mapa zasadnicza

8.4. Ekspertyza techniczna

8.4. Przedmiary

8.5. STWiOR

Załącznik nr 9 – Pozwolenie konserwatorskie i decyzje (pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę)

Wniosek o przedłużenie ważności terminu związania ofertą i wadium

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (Znak sprawy: DR.26.1.2017). Informacja sporządzona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na zadanie pn: „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Termin składania ofert upływa 12 lipca 2017 r. o godz. 14:00.

 

Lista dokumentów:

- ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- modyfikacja treści SIWZ nr 1

- zapytanie do treści SIWZ i modyfikacja

 

Załączniki do siwz:

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2) Załącznik nr 2A - Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

3) Załącznik nr 2 B - Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4) Załącznik nr 3 - Formularz wykazu usług

5) Załącznik nr 4 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego

6) Załącznik nr 5 - Formularz wykazu osób

7) Załącznik nr 6 - Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8) Załącznik nr 7 - Wzór umowy

9) Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

10) Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami budowlanym i konserwatorskim: część_01, 00-PZT, 01-ARCHITEKTURA, 02-KONSTRUKCJA, 03a-WĘZEŁ CIEPLNY, 03-INSTALACJE SANITARNE, 04-INSTALACJE ELEKTRYCZNE_01, 04-INSTALACJE ELEKTRYCZNE_02, 05-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE, 06-PROJEKT ROZBIÓRKI, 07-INWENTARYZACJA, 08-PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH,  09-GEOLOGIA, 10-OPERAT PPOŻ

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na BIP
Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze

Ogłszenie o udzieleniu zamówienia 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy zamówienia pn.: "Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie" w trybie gdzie zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne, o których mowa w dziale III, rozdziale 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 w/w ustawy.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, informuję, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina. Umowę podpisano w dniu 09.01.2017 r.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków - zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego, usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie. Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Lista załączników:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. SIWZ: szczegółowy zakres zamowienia - załącznik nr 1 (ul.Stella- Sawickiego)

3. SIWZ: szczegółowy zakres zamówienia - załącznik nr 2 (Ogród Doświadczeń)

4. SIWZ: załączniki nr 3-6 ( formularz ofertowy,oświadczenia, wykazy)

5. SIWZ: załącznik nr 7 wzór umowy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Awaryjna naprawa dachu dawnego hangaru lotniczego oraz zabezpieczenie dachu dawnego budynku warsztatowego – etap I” .

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Dachtechnika Jerzy Pociask, ul. Lipska 57/66, 30-721 Kraków, która złożyła ofertę nr 3. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ.

 

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 3 oferty.

 

Oferta nr 1.

Budmet Spółdzielnia Rzemieślnicza 31-975 Kraków, os. Szkolne 3

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 1 183 445,79 PLN. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 6,22 punkty. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: przedłużenie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi - oferta otrzymała: 0 punktów. Łącznie oferta otrzymała 6,22 punkty;

Oferta nr 2.

Firma Budowlana J. KASPERCZYK sp.j. 32-077 Smardzowice 37

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 920 602,16 PLN. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 7,92 punktów. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: przedłużenie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi - oferta otrzymała: 1,5 punktów. Łącznie oferta otrzymała 9,42 punktów;

Oferta nr 3.

Dachtechnika Jerzy Pociask, 30-721 Kraków, ul. Lipska 57/66.

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 858 170,41 PLN. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 8,50 punktów. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: przedłużenie okresu udziel

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy zamówienia pn.:" Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego, usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie" prowadzonego w trybie gdzie zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne, o których mowa w dziale III, rozdziale 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 w/w ustawy.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, informuję, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina. Umowa została podpisana w dniu 09.01.2017 r.

onej gwarancji i rękojmi - oferta otrzymała: 1,5 punktów. Łącznie oferta otrzymała 10 punktów.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom.

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na zadanie pn: „Awaryjna naprawa dachu dawnego hangaru lotniczego oraz zabezpieczenie dachu dawnego budynku warsztatowego – etap I”. Termin składania ofert upływa 15 lipca 2016 r. o godz. 10:00.

 

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zał. 1-8

3 Dokumentacja techniczna:

część 1

część 2

część 3

część 4

4 Dokumentacja fotograficzna

5 STWiOR

6 Przedmiar robót

7. Informacja dotycząca możliwości zasilania w enerige elektryczną placu budowy

8. Informacja dotycząca PRZEDMIARU ROBÓT

10. Odpowiedź na pismo Wykonawcy z dn. 07.07.2016 r.

11.Korekta nieistotnych omyłek pisarskich w treści SIWZ nie wpływających na termin składania ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę „EKOTRADE” Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, która złożyła ofertę nr 1. Wybrana oferta zawiera propozycje wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożono 3 oferty.

Oferta nr 1.

EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Cena brutto złożonej oferty wynosi: 676,00 PLN/doba. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 9 punktów. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: personel wykonawcy - oferta otrzymała: 1 punkt. Łącznie oferta otrzymała 10 punktów;

Oferta nr 2.

WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 2

Cena brutto złożonej oferty wynosi:697,41 PLN/doba. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 8,72 punktów. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: personel wykonawcy - oferta otrzymała: 0,7 punktów. Łącznie oferta otrzymała 9,42 punktów;

Oferta nr 3.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. 31-475 Kraków, ul. Miechowity 6A

Cena brutto złożonej oferty wynosi:839,20 PLN/doba. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 1: cena ofertowa - oferta otrzymała: 7,24 punktów. Zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryterium nr 2: personel wykonawcy - oferta otrzymała: 0,95 punktów. Łącznie oferta otrzymała 8,19 punktów;

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania faksem przedmiotowej informacji wykonawcom

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg na pn:Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie. Termin składania ofert upływa 09 grudnia 2015 r. o godz. 10:00.

Lista załączników:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia i  zał. 1-7

3. zał. 8a Szczegółowy zakres zamówienia cz.1

4. zał. 8b Szczegółowy  zakers zamowienia cz.2
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-18 13:51:24
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-17 13:24:36
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-10 09:20:04
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-10 09:19:50
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-10 09:03:03
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-10 09:01:22
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-04 14:36:30
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-09-01 11:33:49
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-21 08:11:20
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-08-20 13:25:13
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-08-20 13:11:00
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-08-14 12:41:23
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-14 11:53:03
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-14 11:51:59
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-14 11:47:17
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-11 13:07:47
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-08-06 15:17:26
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-07-23 14:13:36
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-07-17 12:42:27
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-06-25 10:02:37
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-25 10:01:23
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-17 11:30:10
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-09 09:48:59
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-05 13:08:49
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-06-05 13:06:35
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-05-29 13:23:15
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-05-22 14:01:12
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-05-22 14:00:18
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-05-22 13:54:22
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-05-11 16:02:04
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-11 09:22:43
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-08 10:11:06
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-07 13:24:09
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-07 12:08:19
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-07 12:04:44
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-06 13:41:53
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-05 12:29:43
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-04 09:34:29
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-05-04 09:32:09
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-30 16:35:42
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-30 16:33:32
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-30 16:29:54
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-30 12:55:16
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-24 13:20:59
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-14 13:17:36
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-14 08:20:11
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-14 08:18:04
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-03 17:24:10
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-02 13:45:39
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-01 14:07:41
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-31 13:39:26
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-30 16:27:15
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 16:55:03
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 16:53:36
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 11:41:44
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 11:40:18
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 11:38:12
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 11:36:46
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-27 11:34:06
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-25 11:40:51
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:53:57
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:52:22
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:50:17
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:48:33
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:45:54
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 17:43:32
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 13:29:07
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 13:24:19
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-20 13:22:56
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-18 13:38:08
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-03-18 13:32:20
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-28 12:23:35
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:46:51
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:46:00
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:42:36
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:40:28
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:38:17
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:37:22
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-26 11:30:31
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-19 07:48:14
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2020-02-14 14:28:47
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-10 15:44:40
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-02-10 15:39:33
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-12-23 09:53:24
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-12-12 12:34:35
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-12-04 09:54:43
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-12-04 09:52:47
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-11-08 15:00:01
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-11-08 14:45:27
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-11-06 10:38:53
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-11-04 13:55:47
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-10-22 11:18:23
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-10-08 12:50:16
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-10-07 16:25:18
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-10-02 14:46:38
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-09-27 13:03:13
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-09-26 14:05:23
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-09-26 13:33:07
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-09-13 12:58:53
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-13 12:55:04
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-13 12:54:52
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-10 14:12:47
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-09-05 13:23:31
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-09-05 13:05:26
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-05 13:05:21
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-04 14:44:27
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-04 14:44:19
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-04 13:32:42
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-09-04 13:32:31
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-29 11:57:34
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-08-27 08:02:07
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-08-09 10:19:31
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-08-08 13:04:53
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-30 11:48:09
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-23 15:06:48
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-23 14:14:45
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-19 10:35:54
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-12 14:52:01
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-09 13:48:50
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-07-05 12:33:59
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-05 12:33:54
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-05 12:27:25
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-04 11:53:21
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-04 11:51:36
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-07-04 11:51:21
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-06-21 09:34:45
ANDRZEJ KIKIN
 Edycja
2019-05-17 15:14:55
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2019-03-01 08:51:37
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-03-01 08:50:39
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-02-28 15:52:01
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-02-15 13:19:46
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-02-15 13:18:18
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-02-08 11:13:43
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-02-01 07:13:00
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-31 14:30:36
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-31 14:28:44
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-15 10:45:52
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-10 07:26:54
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-08 12:16:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-07 16:01:34
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2019-01-07 15:30:19
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-12-20 15:19:08
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-12-19 11:22:21
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-12-17 16:36:30
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-12-14 15:05:43
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-12-13 12:12:59
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-12-13 12:10:56
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-12-12 09:43:40
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-12-11 16:03:17
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-12-07 15:48:37
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-12-07 14:30:53
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-29 11:23:12
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-11-20 17:07:05
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-20 16:56:43
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-20 16:55:45
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-20 12:20:42
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-20 12:19:53
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-16 14:25:18
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-13 14:08:25
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-08 14:50:16
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-07 14:06:21
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-11-06 13:50:53
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-31 09:50:16
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-30 15:24:27
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-10-29 14:26:08
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-26 14:47:05
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-26 14:09:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-26 08:38:41
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-24 13:49:29
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-24 13:48:37
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-19 14:08:09
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-19 11:09:27
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-17 14:14:35
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-12 15:59:45
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-10-12 14:32:50
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-10 12:38:42
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-09 14:21:37
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-09 14:18:13
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-05 14:55:32
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-10-03 08:10:54
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-10-02 13:56:42
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-25 11:29:06
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2018-09-19 08:50:59
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-14 14:36:41
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-14 14:35:47
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-14 13:06:19
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-14 12:57:58
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-14 12:43:58
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-12 14:13:28
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-09-07 12:45:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-29 10:23:21
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-29 10:17:13
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-29 10:07:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-28 15:10:21
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-28 15:07:44
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-16 13:21:54
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-08-07 13:08:08
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-05-30 15:48:56
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-02-28 14:19:49
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-02-26 14:08:04
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-01-09 15:42:09
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-29 09:33:15
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-29 09:32:06
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-29 09:30:47
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-29 09:30:05
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-28 13:38:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-22 13:57:58
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-19 12:02:57
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-18 11:38:43
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-01 14:38:20
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-01 11:19:11
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-01 11:18:24
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-01 11:17:55
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-12-01 11:17:20
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 15:56:30
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 15:55:52
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 15:54:48
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 15:52:27
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 15:50:55
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 14:43:29
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-17 14:05:38
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-10 15:56:28
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-07 15:34:35
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-03 13:38:31
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-03 08:53:10
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-03 08:34:34
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-03 08:33:58
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-03 08:01:12
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-02 16:04:11
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-11-02 15:56:29
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-10-03 10:29:08
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-10-03 10:27:36
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-10-03 10:23:41
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-09-29 13:13:07
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-09-21 16:10:26
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-09-13 15:47:23
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2017-09-06 14:20:30
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2017-09-04 15:02:27
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-29 16:47:17
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-23 14:50:12
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-23 14:48:22
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-18 12:39:34
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-17 14:25:34
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-11 15:11:34
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2017-08-11 14:38:16
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2017-08-04 13:22:13
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-04 12:28:41
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-02 08:48:57
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-08-01 14:42:56
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-12 15:25:02
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-07 15:41:31
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-04 23:05:15
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-04 23:03:49
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-07-03 15:52:18
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-05-16 15:58:01
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:17:11
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:15:59
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:15:39
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:15:15
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:13:57
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2017-01-10 10:13:07
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-12-09 14:56:13
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-20 16:02:08
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-20 16:00:37
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-13 16:06:16
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-13 16:04:06
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-13 16:02:54
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-13 15:59:54
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-08 13:09:35
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-05 15:38:09
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-01 15:53:50
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-07-01 10:50:00
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2016-06-30 16:52:51
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-12-17 14:36:03
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-12-01 16:47:18
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-05-06 11:38:37
MICHAŁ KOWALSKI
 Publikacja
2015-05-06 11:36:57
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja