Przedsiębiorczość i Biznes

 

Urząd Miasta Krakowa w swojej strukturze posiada jednostki, których podstawowym zadaniem jest wsparcie dla podmiotów gospodarczych. Ich działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od zakładania firmy w Krakowie (POP), poprzez programy wspierające przedsiębiorczość (MSP) a kończąc na projektach inwestycyjnych (CWIiIG). W każdym z przypadków przedsiębiorca/inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

 

Do głównych zadań POP należy:

Wspieranie działalności gospodarczej podejmowanej i wykonywanej przez przedsiębiorców, w tym udzielanie informacji:

Udzielanie informacji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.

Realizacja zadań dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego:

Współpraca z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach:

Udostępnianie przedsiębiorcom wydawnictw, informatorów związanych z zagadnieniami działalności gospodarczej w kraju i w Unii Europejskiej

Współpraca z instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej na podstawie porozumień podpisanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektorów krakowskich oddziałów: Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - MSP

Zakres działania MSP obejmuje:

Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w mieście.

Koordynację realizacji i realizację zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Koordynację działań związanych z współpracą i monitorowaniem rozwoju środowiska start-upowego w Krakowie.

Realizację zadań z zakresu przedsiębiorczości wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Współpracę z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

Prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem www.business.krakow.pl w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.

Prowadzenie, redagowanie i administrowanie Platformą Innowacyjności w ramach serwisu www.msp.krakow.pl.

Monitorowanie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Redagowanie i wydawanie "Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl".

 Dane kontaktowe

  • Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki - CWIiIG

Do głównych zadań Centrum należy:

Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego, podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji o charakterze ogólnokrajowym wraz z monitorowaniem na rzecz obsługiwanych inwestorów przebiegu procesu inwestycyjnego.

Przygotowywanie i prowadzenie spotkań z inwestorami i wizyt w terenie.

Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów.

Tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych (metryk) w oparciu o informacje pozyskane z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na krajowych i zagranicznych targach.

Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z inteligentnym rozwojem Miasta, w tym organizacja spotkań z merytorycznymi wydziałami i jednostkami miejskimi.

Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

Promocja idei inteligentnego miasta.

Prowadzenie i utrzymanie strony www.business.krakow.pl.

Koordynacja realizacji i realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynowanie i monitorowanie wszelkich działań realizowanych przez wydziały i jednostki miejskie, mieszczących się w ramach inteligentnego zarządzania miastem i przestrzenią miejską.

Przygotowanie dokumentu polityki założeń inteligentnego rozwoju Miasta.

Organizacja udziału Miasta w konferencjach, forach i innych wydarzeniach związanych z realizacją i promocją idei inteligentnego miasta.

Opracowywanie dokumentów, materiałów informacyjnych, raportów i sprawozdań w zakresie inteligentnego rozwoju Miasta.

Wykonywanie analiz przestrzennych na potrzeby wewnętrzne Wydziału, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi GIS.

Dane kontaktowe