BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział  Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DR)

 

Kierownik: Dorota Herian


Adres: ul. Józefińska 14 parter, pok. nr 008, 009A, 009, 010

tel.: 12 616-54-08

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: dr@mops.krakow.pl

 


Zakres działań Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

1. Kierownik Działu lub wskazany przez niego pracownik, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należy :

1) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,

g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

h) nadzoru nad funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej;

2) współdziałanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych przy opracowywaniu oraz aktualizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, w zakresie zadań realizowanych przez MOPS, oraz opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości w tym zakresie;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz z instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

4) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Dział, w szczególności prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej finansowanych w części przez Gminę Miejską Kraków;

5) opracowywanie informacji oraz sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy;

6) realizacja innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, określonych w odrębnych ustawach, umowach zawartych przez Gminę Miejską Kraków z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, lub wykonywanych na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.