BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (DN)

 

Kierownik:  Monika Książek

 

Adres: ul. Józefińska 14, II piętro, pok. nr 211, 212, 212A, 213

tel.: 12 616-53-10

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: dn@mops.krakow.pl

 


Zakres działań Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

 

1. Kierownik Działu lub wskazany przez niego pracownik, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

 

2. Do zadań Działu należy:

1) opracowywanie oraz aktualizacja planów organizacji systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w Gminie Miejskiej Kraków, we współpracy z Działem Rehabilitacji;

 

2) analiza i weryfikacja planów finansowych oraz opiniowanie wniosków budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, miejskiego dziennego domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

3) opiniowanie wniosków inwestycyjnych oraz sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych nadzorowanych  publicznych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w pkt 2;

 

4) nadzór i koordynacja działań publicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w pkt 2;

 

5) organizowanie rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi  w Gminie Miejskiej Kraków;

 

6) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS, wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie organizowania i prowadzenia domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

7) wydawanie decyzji w sprawach skierowania oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej i rodzinnym domu pomocy;

 

8) analiza stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej i przedstawianie wniosków w tym zakresie;

 

9) sporządzanie umów ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz prowadzenie negocjacji w sprawie wysokości odpłatności;

 

10) wydawanie decyzji o skierowaniu do ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i o ustalaniu wysokości opłaty za świadczenie.