BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej (DZ)

Kierownik: Wioletta Matejczyk

 

Adres:

ul. Piłsudskiego 29, parter, pok. 1-11
tel: 12 422-29-94
fax: +48 12 431-07-15, +48 12 616-53-79

e-mail: dz@mops.krakow.pl

 

Korespondencję do Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastepczej należy przesyłać na adres: ul. Piłsudskiego 29, 31–111 Kraków

 

 


 

Do zadań Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

 

1) pozyskiwanie, kwalifikowanie oraz szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego oraz prowadzenia naboru kandydatów;

2) informowanie sądu rodzinnego o ustaniu przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka;

3) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy osoba sprawująca pieczę rodzinną nie może pełnić opieki;

4) zapewnianie opiekunom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, grup wsparcia, pomocy wolontariuszy, badań psychologiczno – pedagogicznych;

5) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji dziecka, dokonywanie oceny osób sprawujących pieczę zastępczą oraz przygotowanie planu pomocy dziecku;

7) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

8) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;

9) udzielanie wsparcia dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w opracowaniu planu pomocy dziecku i udział w zespole ds. oceny sytuacji dziecka;

10) wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

11) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

12) wydawanie opinii w sprawie zasadności przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu;

13) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej, zawodowej, osobach do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących wyżej wymienione funkcje;

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu zadań realizowanych przez Zespół w ramach systemu pieczy zastępczej.

 


 

Ponadto zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej kordynuuje działania podejmowane w ramach PAL skierowanego do rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.