BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Zamówień Publicznych  (SZ)

Kierownik: Wioletta Zielińska

 

Adres: ul. Józefińska 14, parter, pok. nr 012

tel.: 12 616-54-82

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: sz@mops.krakow.pl

 


Do zakresu działania Sekcji należy organizowanie i przeprowadzanie w MOPS postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w § 2 pkt 17, w szczególności poprzez:

1) opracowywanie jednolitych zasad udzielania zamówień;

2) sporządzanie planów zamówień publicznych oraz harmonogramów postępowań o udzielenie zamówienia;

3) analiza wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pod kątem kompletności, trybu oraz celowości udzielenia zamówienia;

4) opracowywanie dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie wniosków składanych przez kierowników komórek organizacyjnych MOPS;

5) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności ogłaszanie wszczęcia postępowania oraz jego wyników;

6) sporządzanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia;

7) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.