BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Planowania i Monitoringu (DI)

 

Kierownik: Iwona Nocoń

 

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Krakow, I piętro,  pok. nr 109

tel.: 12 616-53-52

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: di@mops.krakow.pl

 


 

1. Kierownik Sekcji podejmuje działania w imieniu Dyrektora w stosunku do innych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję.

 

2. Do zakresu działania Sekcji należy:

1) przygotowywanie projektu planu finansowego MOPS, wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu planu systemu pomocy społecznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

2) przygotowywanie wniosków w sprawie zmiany planu wydatków bieżących MOPS oraz wieloletniej prognozy finansowej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

3) opracowywanie zbiorczych wniosków budżetowych w zakresie zmian w planie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS;

4) przygotowywanie projektów podziału środków w ramach planu wydatków bieżących pomiędzy komórki organizacyjne MOPS oraz monitorowanie ich realizacji i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie;

5) sporządzanie zbiorczych analiz planów finansowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych, na podstawie materiałów przygotowanych przez odpowiednie komórki organizacyjne MOPS;

6) organizowanie sprawozdawczości MOPS;

7) gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat bieżącej działalności MOPS;

8) koordynowanie monitoringu realizacji zadań budżetowych we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS;

9) organizowanie prowadzenia ewidencji czasu pracy we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS oraz analiza danych;

10) okresowe przedstawianie Dyrektorowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych MOPS wniosków wynikających z prowadzonych analiz.