BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Projektów  SP

Kierownik: Łukasz Hobot

 

Adres: ul. Rakowicka 21/4

tel.: 660-637-853 lub 660-637-855 lub 603-135-220

 

fax: brak

e-mail: sp@mops.krakow.pl

 


 

Do zadań Sekcji należy:

1) poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań MOPS;

2) dokonywanie analiz możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań MOPS, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS;

3) opracowywanie projektów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

4) opracowywanie dokumentacji oraz harmonogramów realizacji zatwierdzonych projektów;

5) zarządzanie projektami, realizacja zadań wynikających z projektów oraz rozliczanie projektów;

6) weryfikowanie wniosków dotyczących zatrudniania pracowników do realizacji projektów;

7) realizacja wytycznych krajowych i unijnych w zakresie informacji i promocji, realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, zasady równości szans kobiet
i mężczyzn oraz wdrażania polityk horyzontalnych.