BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Integracji społecznej (IS)

 

Kierownik: Kazimierz Kuc

 

Adres: os. Górali 19,  I piętro, pok. nr 11, 13, 15

tel.: 660-637-821

e-mail: is@mops.krakow.pl

 


 

 

Do zadań Klubu należy:

1)  reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach Klubu, realizowana w szczególności poprzez:

a) wsparcie indywidualne w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobowego oraz do rozwiązywania problemów osobistych, społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez wsparcie i poradnictwo pracownika socjalnego, poradnictwo psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe,

b) wsparcie grupowe w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez ich udział w  grupach wsparcia, grupach samopomocowych oraz warsztatach edukacyjnych;

c) organizację robót publicznych,

d) organizację prac społecznie użytecznych,

e) zawieranie i realizację kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu;

2) obsługa kancelaryjna Klubu.