Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Podstawą prawną wykonania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. jest obowiązek wynikający z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w którym określono m.in. zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 23 lat – tj. do  31 grudnia 2032 r.


Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Krakowa do 2032r. został przyjęty Uchwałą NR CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., zmienionej Uchwałą nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa, a w konsekwencji likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

 

 

Zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych zostały określone w regulaminie przyjętym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Regulamin zawiera wzory wniosków o świadczenia usług pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=90308