Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Krakowa do 2032 roku

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje:

 

W dniu 02.08.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie sytemu gospodarki odpadami, podziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit.

Beneficjentem ww. Projektu jest Gmina Miejska Kraków.

 

Projekt zakłada świadczenie przez wyspecjalizowany podmiot (na koszt Gminy Miejskiej Kraków):

- usługi usuwania pokryć dachowych z azbestu i usługi transportu odpadów azbestowych na wniosek:

1) osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego,

2) miejskiej jednostki organizacyjnej,

3) jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

4) osoby prawnej,

5) przedsiębiorcy

oraz

- usługi usuwania elewacji z azbestu wykonywanej na wniosek:

1) osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego lub

2) miejskiej jednostki organizacyjnej.

 

Wniosek o usunięcie pokrycia dachowego z azbestu - dokument do pobrania

 załącznik: pełnomocnictwo - dokument do pobrania

  

 

Wniosek o usunięcie elewacji z azbestu - dokument do pobrania

 załącznik: pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

   

Wniosek o usługę transportu odpadów azbestowych - dokument do pobrania

 załącznik: pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

 

  

DLA PRZEDSIĘBIORCY wnioski poniżej

 

Wniosek o usunięcie pokrycia dachowego z azbestu - dokument do pobrania

 

Wniosek o usługę transportu odpadów azbestowych - dokument do pobrania

 

załączniki:

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dokument do pobrania

- Informacje składane przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dokument do pobrania

- Oświadczenie/zobowiązanie - dokument do pobrania

 

 

 

 

Ww. usługi nie obejmują zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby zawierające azbest.

 

Zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych zostały określone w regulaminie przyjętym zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r. z późniejszymi zmianami. Regulamin ten wchodzi w życie w dniu 18.09.2017r. i jest dostępny również na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

Regulamin zawiera wzory wniosków o świadczenia usług w ww. zakresie.

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów pn:

- informacja o wyrobach zawierających azbest,

- oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

o których mowa ww. regulaminie.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH