Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 To ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych, który oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy sportowej na ternie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadani Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • W wieku do 18 roku życia;

  • W wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

  • Bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

ale tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci  spełniających powyższe warunki.

 

Wykaz zniżek znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl

 

Wnioski wraz z załącznikami oraz dokładne informacje jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny w Krakowie są dostępne w Karcie Usługi SO-27 TUTAJ