Obowiązujący plan ŁAGIEWNIKI Logo
 

UWAGA:

Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 55,9 ha (54,9 ha od dnia 20 kwietnia 2019 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CII/1556/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁAGIEWNIKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 2319.

Plan obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)
- zaktualizowany na dzień 20 kwietnia 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)
- uchwalony w dniu 9 kwietnia 2013 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 kwietnia 2014 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 2319 - ogłoszenie uchwały Nr CII/1556/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Plan dla obszaru "Łagiewniki" pozwoli na harmonijny i uporządkowany rozwój części miasta usytuowanej w sąsiedztwie głównych arterii miejskich, a także kluczowego obszaru rozwoju kulturowego, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z Centrum Jana Pawła II. Istniejąca zabudowa posiada czytelny układ przestrzenny, z przewagą obiektów budownictwa jednorodzinnego. Z uwagi na rezerwy terenów niezabudowanych oraz atrakcyjną lokalizację następuje tu wprowadzanie bardziej intensywnej zabudowy odmiennych funkcji (obiektów usługowych), a także wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zapisy planu mają regulować warunki i standardy wykorzystania terenów aby zapewnić zachowanie lokalnego gabarytu zabudowy, odpowiednią ilość i standardy obiektów realizacji celów publicznych, a także prawidłową obsługę komunikacyjna obszaru.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip