Osoby zobowiązane do alimentacji w dalszej kolejnościPrzypomina się że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 682) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicvznej osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).