Dokument archiwalny

Ogłoszenie:

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 26.03.2014 do 08.04.2014 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2014 r. na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl

• numer faksu 12 616 8891

• adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 

Formularz konsultacji zniesienie pomnika przyrody 2014 - .pdf

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody - .pdf

Uzasadnienie projektu uchwały - .pdf