Dokument archiwalny


ZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowawraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), a także na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana Studium obejmuje obszar Miasta Krakowa z wyłączeniem:

- obszaru w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, dla którego kierunki zmian w strukturze przestrzennej zostały określone w uchwale Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium;

- obszaru włączonego do granic Gminy Miejskiej Kraków z gminy Kocmyrzów-Luborzyca na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2012 r. poz. 873), to jest części obszaru dotychczasowego obrębu ewidencyjnego Zastów (działki ewidencyjne o numerach: 441/6, 441/8, 441/11 do 441/14, 441/16, 441/18 do 441/39, 441/41 do 441/45, 441/47 do 441/53, 442/2, 443/2 do 443/4, 444/1 do 444/3, 445/2, 445/4 do 445/9, 446/1, 446/2, 447 do 449 i 465/4), o łącznej powierzchni 4,63 ha.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

  • ul. Wielopole 17a, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od I do VII;

  • Rynek Podgórski 1, sala Obrad im. Maryewskiego – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od VIII do XIII;

  • Osiedle Zgody 2, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od XIV do XVIII.

Ponadto projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl .

Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielają w okresie wyłożenia pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, którzy dyżurują w lokalizacjach wymienionych powyżej, w godzinach:

  • poniedziałki: od 12:00 do 18:00

  • wtorki: od 8:00 do 15:00

  • środy: od 12:00 do 18:00

  • czwartki: od 8:00 do 15:00

  • piątki: od 8:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zostanie przeprowadzona w dniu 28 marca 2014 r., w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, sala amfiteatralna, początek o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2014 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.plstrona bipPowrót do poprzedniej strony