Dokument archiwalny


PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

 


CZĘŚĆ GRAFICZNA: Odnośnik do części tekstowej - wyłożenie Odnośnik do Prognozy oddziaływania na środowisko - wyłożenie


KIERUNKI UJEDNOLICONE:


dokument pdf-rysunekK1 - STRUKTURA PRZESTRZENNA (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekK2 - ŚRODOWISKO KULTUROWE (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekK3 - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekK4 - SYSTEMY TRANSPORTU (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekK5 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunekK6 - PLANOWANIE MIEJSCOWE I PROGRAMY OPERACYJNE (ok. 12 MB)


UWARUNKOWANIA:


dokument pdf-rysunekRys.1 - POWIĄZANIA KRAKOWA ZE STREFĄ PODMIEJSKĄ (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunekRys.2 - STRUKTURA FUNKCJONALNA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekRys.3 - STRUKTURA I ROZMIESZCZENIE USŁUG (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekRys.4 - DZIEDZICTWO KULTUROWE (ok. 16 MB)

dokument pdf-rysunekRys.5 - ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekRys.6 - OCHRONA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekRys.7 - UKŁAD, KATEGORYZACJA I KLASYFIKACJA DROGOWO-ULICZNA
ORAZ ZRÓŻNICOWANIA WARUNKÓW OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA POJAZDÓW (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekRys.8 - TRANSPORT ZBIOROWY (ok. 6 MB)


OBOWIĄZUJĄCE UWARUNKOWANIA REJONU SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH:


dokument pdf-rysunekU1 - DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE TERENU (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekU2 - STAN ZAGOSPODAROWANIA I INFRASTRUKTURA USŁUGOWA (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekU3 - STAN FUNKJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunekU4 - STAN WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I KOMUNALNĄ (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekU5 - STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I PRZYRODNICZEGO (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunekU6 - ZASOBY I STAN OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunekU7 - KONTEKST PONADLOKALNY I METROPOLITALNY (ok. 10 MB)strona bipPowrót do poprzedniej strony