Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi

 

Gmina Miejska Kraków, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Kraków poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej Programem jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa, zwłaszcza w zakresie realizowania celów związanych z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych. W Programie ujęto cele i zadania realizowane w ramach przyjętych przez Gminę Miejską Kraków programów sektorowych oraz założeń Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022. Program stworzono partycypacyjnie, w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

 

[Wprowadzenie do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]


Ważne dokumenty


UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.