Dokument archiwalny

Kontrole wewnętrzne organizacyjno-prawne 2012

 

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
1 Wydzial Spraw Administracyjnych Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące) BK-02.1712.1.2012
2 Krakowskie Biuro Festiwalowe Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/380/EK/797/11 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. "Regionalny Fundusz Filmowy" BK-02.1711.1.2012
3 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.1711.2.2012
4 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozliczenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa torowiska tramwajowego i układu drogowego w ciągu komunikacyjnym: Rondo Matecznego - ul.Kalwaryjska - ul.Legionów Piłsudskiego - Rynek Podgórski- ul.Limanowskiego" BK-02.1711.3.2012
5 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz usług transportu sanitarnego oraz dzierżawy budynku H przeznaczonego na prosektorium w kontekście zarzutów sformułowanych przez Z.P. Gloria ul. Mikołajczyka 68a/4 w Sosnowcu w piśmie z dnia 9 stycznia 2012 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa BK-02.1711.4.2012
6 VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.1711.5.2012
7 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja zadań wskazanych przez dzielnice Miasta Krakowa w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej BK-02.1711.6.2012
8 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 Udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z modernizacją DPS w Krakowie, ul. Kluzeka 6 i realizacja umowy na wykonanie tych robót BK-02.1711.7.2012
9 Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 Sprawy objęte pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 5 marca 2012 r., znak: RDFP-510/3/12 dotyczące udzielenia zamówienia publicznego BK-02.1711.8.2012
10 Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Realizacja zadań wskazanych przez dzielnice Miasta Krakowa w zakresie prac remontowych żłobków BK-02.1712.2.2012
11 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 Funkcjonowanie placówki BK-02.1711.10.2012
12 Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków - Śródmieście Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.1711.12.2012
13 Centrum Młodzieży im.dr H.Jordana ul.Krupnicza 38 Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie 2011 r. w wysokości 350.000 zł na prace remontowe BK-02.1711.9.2012
14 Zarząd Cmentarzy Komunalnych Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem zamówień poniżej 14.000 EURO BK-02.1711.13.2012
15 Biuro Planowania Przestrzennego UMK Terminowość uzgodnień i opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez miejskie jednostki organizacyjne BK-02.1712.3.2012
16 Straż Miejska Miasta Krakowa Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
18 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Krakowska 55 Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
19 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
20 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
21 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej BK-02.1711.14.2012
21 Zespół Szkół Nr 2 ul.Grochowa 23 Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.1711.15.2012
22 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji umów i ich aneksowania BK-02.1711.17.2012
23 Straż Miejska Miasta Krakowa Planowanie, kierowanie i nadzorowanie Strazy Miejskiej odnośnie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy tej jednostki w okresie 2010-2012 BK-02.1711.20.2012
24 Wydzial Ksztaltowania Środowiska UMK Umarzanie należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. BK-02.1712.4.2012
25 Zespół Szkół nr 1 w Krakowie Realizacja zagadnień poruszonych w interpelacji Pana Mirosława Gilarskiego, Radnego Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. BK-02.1711.19.2012