Historia sporządzenia planu LUBOMIRSKIEGO - BELINY-PRAŻMOWSKIEGO Logo

Powierzchnia planu - 1,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 lipca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXIX/1183/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LUBOMIRSKIEGO - BELINY-PRAŻMOWSKIEGO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 18 lipca 2013 r., poz. 4582 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 2 sierpnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Zlokalizowany w rejonie ronda Mogilskiego obiekt biurowy "NOT", którego realizacja została rozpoczęta jeszcze w latach 70-tych, stanowi poważny problem dla przestrzennego wizerunku Krakowa. Dotychczasowe próby zakończenia realizacji obiektu w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych nie dały oczekiwanych rezultatów, co jest jednocześnie wskazaniem do wykorzystania innego instrumentu z dziedziny gospodarki przestrzennej, jakim jest plan miejscowy. Przystąpienie do sporządzenia planu dla przedmiotowego obszaru znajduje swoje uzasadnienie w treści Studium, w którym wskazuje się Nowe Centrum jako jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych o znaczeniu dla metropolitarnej rangi Krakowa. Plan umożliwi również m.in. kształtowanie najważniejszych przestrzeni publicznych, a także stworzy warunki dla partycypacji społecznej w istotnym dla społeczeństwa Miasta przedsięwzięciu".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 marca 2012 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 16 kwietnia 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do zmiany planu - Zarządzenie Nr 3846/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu - 29 marca 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 8 kwietnia do 9 maja 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 25 kwietnia 2013 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 23 maja 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1578/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2013 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1607/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 czerwca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 lipca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXIX/1183/13 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4582.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1607/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2013 r.

DRUK NR 1330:
- w dniu 26 czerwca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 10 lipca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXIX/1183/13 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXVII - 26 czerwca 2013 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXIX - 10 lipca 2013 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 kwietnia do 9 maja 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2013 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 kwietnia do 9 maja 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 12 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXIX/505/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 8 kwietnia do 9 maja 2013 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt oraz dnia 2 maja 2013 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- środy: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Lubomirskiego – Beliny-Prażmowskiego" zostanie przeprowadzona w dniu 25 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Lea, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXXIX/505/12 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXIX/1183/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XXXIX/505/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1607/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1578/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3846/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 204/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 177/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip