Dokument archiwalny

Ogłoszenie


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta, adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 1

Rodzaj zadań objętych konkursem

1. Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Krakowa w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta oraz upowszechniania kultury i sztuki, odpowiednio do wytycznych Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętych uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. - Cel operacyjny: IV.2 Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sektorze kultury.


2. Zadanie może być realizowane w różnej formie, w tym poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.


3. Jeden oferent może złożyć do konkursu maksymalnie 2 oferty.


4. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 zł.

 

§ 2

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań wybranych w konkursie

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu, przeznaczone zostaną środki w kwocie około 1 000 000 zł, które zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa - Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012, dz. 921, rozdz. 92105, § 2360, zadanie pn. „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej".

 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


2. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
1) realizować oferowane zadanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a zadanie to musi być przedmiotem jego działalności statutowej,
2) posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania.


3. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.


4. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.


5. Postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz w Programie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012, przyjętym uchwałą Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r.


6. Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednego wydziału/biura Urzędu Miasta Krakowa lub dzielnicy miasta Krakowa. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu Miasta Krakowa na to samo zadanie lub jego część, oferta nie będzie rozpatrywana.


7. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.


W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.


8. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

§ 4

Warunki realizacji zadania

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


2. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.


3. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany zamieścić informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Kraków w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.


4. Dofinansowanie zadania przez Gminę Miejską Kraków (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.


5. Do czasu realizacji zadania należy wliczyć okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.


6. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

§ 5

Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl, tj. do dnia 16 marca 2012 r.


2. Oferty należy składać w kopercie lub teczce tekturowej, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową), nazwę konkursu: „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta" oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.


3. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Magistratu, również w przypadku przesyłek pocztowych).


4. Formularz oferty można otrzymać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa - procedura KD-12 - lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa.


5. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent.


6. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.


7. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, p. 13, 14, nr telefonu: 12/616 1911, 12/616 1913, 12/616 1914, 12/616 1917, 12/616 1918, 12/616 1920, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

 

§ 6

Informacje dotyczące wymaganej dokumentacji

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących należy składać w jednym egzemplarzu (należy umieścić pieczęć podmiotu).


2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.


3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


4. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy". W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru.


5. Załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio: wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.


6. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy załączyć dokumenty poświadczające, że ww. podmioty nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


7. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

§ 7

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawartew niniejszym ogłoszeniu konkursowym.


2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania dokona komisja konkursowa, która zostanie powołana w drodze odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.


3. Zasady powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowej zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.


4. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
1) przewodniczący komisji - przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
2) do trzech przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
3) do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).


5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.


6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), o których mowa w ust. 4 pkt 3, zgłaszają swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata w terminie do 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl., tj. do dnia 9 marca 2012 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24. Formularz można pobrać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa (adres jw.) lub w wersji elektronicznej:
1) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl (przy ogłoszeniu konkursowym),
2) z miejskiej platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl/.


7. Komisja konkursowa dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze według następujących kryteriów:
1) kryteria formalne:
a) wypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
b) złożenie oferty w terminie,
c) złożenie formularza oferty z wymaganymi załącznikami,
d) złożenie oferty we właściwy sposób (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),
e) złożenie oferty na właściwym formularzu, określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f) złożenie oferty przez podmiot uprawniony,
g) złożenie oferty przez organizację, która według statutu prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem,
h) złożenie oferty zawierającej jednoznacznie zdefiniowany zakres zadania,
i) złożenie oferty podpisanej przez osoby upoważnione.
2) kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym: ocena sposobu planowanej organizacji zadania i profesjonalizm przygotowania aplikacji, ocena dotychczasowych dokonań, ewentualnych podjętych już działań,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz ocena spójności kalkulacji kosztów realizacji zadania, wiarygodność finansowa oferenta, ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, dorobek artystyczny zaangażowanych twórców i wykonawców, kompleksowość działań służących realizacji koncepcji zadania uwzględniająca różnorodne, innowacyjne metody prezentacji, atrakcyjność zadania, jego przydatność i dostępność dla beneficjentów, miejsce realizacji zadania oraz liczba odbiorców zadania, planowana kampania promocyjna, zasięg medialny, udział partnerów medialnych;
d) ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


8. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


9. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


10.Ustalenia komisji konkursowej są przedstawiane Prezydentowi Miasta Krakowa.

 

§ 8

Sposób rozstrzygnięcia konkursu

1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.


2. Od zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.


3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.


4. Po podjęciu zarządzenia, o którym w ust. 1, informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl,
2) na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/,
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie wydziału merytorycznego, pl. Wszystkich Świętych 11 oraz w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

§ 9

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (na zadania tego samego rodzaju) w ramach otwartych konkursów ofert:


2010 r. - 0
2011 r. - 0

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DZIEDZIC STANISŁAW - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2012-02-24
Data publikacji:
2012-02-24
Data aktualizacji:
2012-02-27