Obowiązujący plan DĘBNIKI Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 710/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej obejmującej działkę nr 426/5 położoną w obszarze 8 ZO.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie, w zakresie punktu II i III jest prawomocne od dnia 10 września 2013 r. Powyższe orzeczenie w zakresie punktu I zostało uchylone prawomocnym wyrokiem z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt II OSK 2661/13, którym równocześnie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały o planie miejscowym w części obejmującej teren oznaczony 5ZP.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA

 

Powierzchnia planu - 42,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXX/362/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 551, poz. 5820 z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 29 grudnia 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)
- zaktualizowany na dzień 29 maja 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część zachodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)
- uchwalony w dniu 9 listopada 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część wschodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 9 MB)
- uchwalony w dniu 9 listopada 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 listopada 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 551, poz. 5820 z dnia 28 listopada 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXX/362/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Teren objęty planem w przeważającej części jest już zainwestowany XIX i XX-wieczną zwartą zabudową mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową. W tej zasadniczo zdefiniowanej tkance miejskiej znajdują się jednak enklawy bądź rejony stanowiące rezerwy terenowe dla działań inwestycyjnych, których niewłaściwe i niekontrolowane wykorzystanie może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tej dzielnicy. Podobne zagrożenie występuje też w przypadku działań inwestycyjnych w tzw. trzecim wymiarze. Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego opracowania jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip