Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE ŁOKIETKA

Logo
 

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 505/13) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 75/12) stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2012 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2012 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 329,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE ŁOKIETKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 488, poz. 4730 z dnia 18 października 2011 r.

Plan obowiązywał od 18 listopada 2011 r. do 10 stycznia 2014 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 14 września 2011 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 488, poz. 4730 z dnia 18 października 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip