Obowiązujący plan REJON FORTU SKAŁA II Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIELANY"Przekierowanie do strony planui "ZAKAMYCZE"Przekierowanie do strony planu
2) W dniu 12 września 2011 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU SKAŁA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 184,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXI/244/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU SKAŁA II" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 392, poz. 3477 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 12 września 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 lipca 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 392, poz. 3477 z dnia 12 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXI/244/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru.
W jego granicach znajdują się obiekty fortyfikacji Twierdzy Kraków, stanowiącej unikalny w skali Europy zespół: Fort "Skała" i Fort "Bielany" ("Krępak").
Przy obecnych regulacjach prawnych, w przypadku zaniechania działań planistycznych, niebezpieczeństwo utraty walorów tych terenów mogłoby być przesądzone.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip