Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Zachód – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 września 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 25 października 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1309/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 listopada 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 19 listopada do 17 grudnia 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 grudnia 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 2 stycznia 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 180/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2013 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 maja 2013 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 czerwca do 8 lipca 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 2 lipca 2013 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 22 lipca 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 2346/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2013 r.
 14. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 11 października 2013 r.
 15. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 21 października do 20 listopada 2013 r.
 16. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 5 listopada 2013 r.
 17. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 4 grudnia 2013 r.
 18. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3616/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2013 r.
 19. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 550/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2014 r.
 20. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 marca 2014 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 marca 2014 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr C/1532/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 22. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., poz. 2257.


strona bipPowrót do strony głównej planu