Jakie są koszty postępowania o wykup lokali mieszkalnych?

 

 

Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, służebności, prac geodezyjnych, wykonania indywidualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, opłaty notarialne i sądowe, koszty odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, koszty uzyskania świadectw energetycznych oraz koszty innych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia -ponosi wnioskodawca (§ 5 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z póz. zm.).