Historia sporządzenia planu MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZYGMUNTA STAREGO Logo
 

Powierzchnia planu - 30,0 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVIII/776/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZYGMUNTA STAREGO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r., poz. 5212 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 7 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar znajdujący się w granicach wskazanych do sporządzenia niniejszego planu miejscowego położony jest w Dzielnicy VI Bronowice i obejmuje spacerowo - rekreacyjne tereny Młynówki Królewskiej na odcinku pomiędzy wałem rzeki Rudawy w rejonie ul. Hemara a ul. Lindego. Obszar ten stanowi ważny element systemu zieleni miejskiej Krakowa, będąc zarówno korytarzem ekologicznym oraz miejscem wypoczynku mieszkańców Dzielnicy VI. Jest to obszar o wysokich walorach krajobrazowych, atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Niekontrolowane zagospodarowanie może uszczuplić cenne zasoby przedmiotowego obszaru. Celem ochrony całego rejonu Młynówki Królewskiej podjęto inicjatywę kompleksowego objęcia go szeregiem planów miejscowych. Plan dla obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego" ma ponadto umożliwić realizację inwestycji parkowej we fragmencie pomiędzy ulica Lindego a linią kolejową".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip