Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru NOWA SŁAWKA - PÓŁNOC

Logo

Powierzchnia planu - 16,0 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CX/1684/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA SŁAWKA - PÓŁNOC".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Nowa Sławka - Północ" obejmuje swoim zakresem północną część projektowanego ciągu komunikacyjnego tzw. "trasy Nowej Sławka", która stanowić będzie jeden z kluczowych elementów układu komunikacyjnego miasta. Obszar niniejszego planu obejmuje tereny pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Stojałowskiego. Obszar planowanej trasy przebiega przez teren silnie zurbanizowany z licznymi skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi (ulice: Malborska, Trybuny Ludów, Liryków, Witosa, Cechowa). Plan ma na celu zabezpieczenie korytarza planowanej trasy przed zabudową, gdyż rosnący napór deweloperski na tereny dotychczas niezainwestowane może doprowadzić do sytuacji, w której korytarz ww. trasy zostanie zabudowany przez inwestycje realizowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych. Planowana trasa w swoim docelowym przebiegu traktowana jest jako dodatkowy wylot na południe w kierunku gminy Wieliczki. Głównym zadaniem rozbudowy będzie usprawnienie powiązań międzydzielnicowych i międzygminnych, a także zapewnienie lepszej obsługi komunikacją zbiorową".


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 maja 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 14 czerwca 2011 r.
 3. Wstrzymanie procedury sporządzania planu - Zarządzenie Nr 414/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r.
 4. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - Zarządzenie Nr 382/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r.
 5. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 marca 2014 r. - czytanie projektu uchwały.
 6. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 czerwca 2014 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CX/1684/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 maja 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XII/125/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ".

Obszar planu miejscowego obejmuje swoim zakresem północną część projektowanego ciągu komunikacyjnego tzw. "trasy Nowej Sławka", obejmujący tereny pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Stojałowskiego.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl/
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 14 czerwca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko /lub nazwę wnioskodawcy/, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Do wniosku można dołączyć kserokopię wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z oznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CX/1684/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XII/125/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 382/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 414/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 244/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Sławka - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip