Obowiązujący plan WADÓW - WĘGRZYNOWICE Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 18 czerwca 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II (CZĘŚĆ A")Przekierowanie do strony planu
2) Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt II OSK 2236/12) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Krakowa od wyroku z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 407/12) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którym stwierdzono nieważność uchwały Nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADÓW - WĘGRZYNOWICE" w zakresie:
- terenu oznaczonego symbolem MN2 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w północno-zachodniej części planu na zachód od ul. Glinik, sąsiadującego od strony południowej z drogą oznaczoną symbolem KDD, sąsiadującą od południa z terenami oznaczonymi symbolem UP1 oraz ZP1 (licząc od lewej do prawej), zaś od strony wschodniej i północnej sąsiadującego z terenem WS;
- terenu oznaczonego symbolem MU - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, położonego w południowej części planu na zachód od ul. Glinik i do niej przylegającego, sąsiadującego od północy z terenem oznaczonym symbolem MN2, od zachodu z terenem R, od południa z terenem MW2;
- terenu oznaczonego symbolem MW2 - terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonego w południowej części planu na zachód od ul. Glinik i do niej przylegającego, sąsiadującego od północy z terenem MU, od zachodu z terenem R, od południa z terenem ZP3;
- terenu oznaczonego symbolem MN1 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w północno-zachodniej części planu tuż przy jego północnej granicy; położonego na zachód od ul. Za Ogrodem, sąsiadującego od zachodu z terenem R, od południa z terenem oznaczonym symbolem PU;
- terenu oznaczonego symbolem MU - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, położonego na zachód od ul. Za Ogrodem w północno-zachodniej części planu, sąsiadującego od strony północnej w części z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem R i w części symbolem PU, od zachodu z terenem R, od południa w części z terenem R i z terenem MN1, przedzielonego przebiegającą przez jego obszar w układzie poziomym drogą;
- terenu oznaczonego symbolem MN2 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego na wschód od Łucjanówki (Strugi Rusieckiej) w północno - zachodniej części planu, sąsiadującego od północy, wschodu i południa z terenem oznaczonym symbolem R, od zachodu z drogą KDD;
- dwóch terenów oznaczonych symbolem MU - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, położonych w południowo-wschodniej części planu na zachód od ul. Węgrzynowickiej, w układzie pionowym, sąsiadujących od zachodu z terenami oznaczonymi symbolem MN1;
- dwóch terenów oznaczonych symbolem MN1 - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w południowo-wschodniej części planu na zachód od ul. Węgrzynowickiej, w układzie pionowym, sąsiadujących od zachodu z terenem R oraz od wschodu z terenami MU;
- terenu oznaczonego symbolem MN1 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w południowo-wschodniej części planu na wschód od ul. Węgrzynowickiej, sąsiadującego od południa z terenem MU, od północy i od wschodu z terenem R;
- terenu oznaczonego symbolem MN1 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego przy północnej granicy planu na zachód od ul. Wadowskiej, sąsiadującego od wschodu z drogą, od zachodu i od południa z terenem R;
- terenu oznaczonego symbolem MN2 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego przy północnej granicy planu na wschód od ul. Wadowskiej, sąsiadującego od zachodu z drogą, od wschodu i południa z terenem oznaczonym R;
oraz w zakresie fragmentów części tekstowej planu, a to: § 3 ust. 1 pkt 4 w zakresie oznaczenia "MW2"; § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) w zakresie oznaczenia "MW2"; § 11 ust. 3 pkt 3 w zakresie oznaczenia "MW2"; § 29 w całości.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA z dnia 15 stycznia 2013 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA z dnia 24 maja 2012 r.
Powyższe orzeczenia są prawomocne od dnia 15 stycznia 2013 r.

 

Powierzchnia planu - 709,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADÓW - WĘGRZYNOWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 654, poz. 5421 z dnia 8 grudnia 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 8 stycznia 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 stycznia 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 stycznia 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)
- uchwalony w dniu 3 listopada 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 13 MB)
- uchwalony w dniu 3 listopada 2010 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 654, poz. 5421 z dnia 8 grudnia 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwola w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego.
Przedmiotowy obszar posiada znaczne rezerwy terenów predysponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, toteż niezwykle istotna jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić mogła do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni.
Obszar planu obejmuje również rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących ważny element systemu przyrodniczego Miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip