BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia Zarządzenia Nr 3060/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95).

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i związanymi z nimi utrudnieniami w ruchu wydał w dniu 1 grudnia 2010 Zarządzenie nr 3060/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku, o treści:

ZARZĄDZENIE NR 3060/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 1 grudnia 2010 r.


W sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i związanymi z nimi utrudnieniami w ruchu wprowadza się w dnia 2 grudnia 2010 r. zasadę nieodpłatnego korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w Krakowie.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5.

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Miasta Krakowa.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Dniem ogłoszenia Zarządzenia Nr 3060/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacja miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku jest 1 grudnia 2010 r.

 

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski