Obowiązujący plan WADOWICKA - TISCHNERA Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1561/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały Nr CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADOWICKA - TISCHNERA" w części obejmującej:
1. część graficzną planu w zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: U.3, U.9, U.15, KD/D (na odcinku pomiędzy terenami U.12 i U.11);
2. część tekstową planu w zakresie: § 27 ust. 1 (w zakresie oznaczeń symboli U.3, U.9 i U.15), § 27 ust. 6, § 27 ust. 12 i § 27 ust. 15.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 14 lutego 2012 r.

 

Powierzchnia planu - 34,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADOWICKA - TISCHNERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 491, poz. 3694 z dnia 23 września 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 24 października 2010 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 17 MB)
- zaktualizowany na dzień 14 lutego 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 8 września 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 września 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 491, poz. 3694 z dnia 23 września 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan porządkuje istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu, a jednocześnie aktywizuje procesy inwestycyjne i przekształceń terenu, które umożliwią dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania przewidzianych dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Plan miejscowy pozwala na wyprowadzenie funkcji produkcyjnych i magazynowo-składowych z tak atrakcyjnie położonego terenu, oraz wyposażenie go w program usług właściwych randze miejsca.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala także stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip