W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z Gminy?


Zasady przyznawania i przekazywania dotacji dla organizacji pozarządowych określają:
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ustawa - Prawo zamówień publicznych.

 

Przekazywanie dotacji na realizację określonego zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania.
wsparcie - udzielane jest wyłącznie w trybie otwartego konkursu ofert,
powierzenie - udzielane jest w trybie otwartego konkursu ofert lub jako zamówienie publiczne.

 

Zasady przyznawania dotacji i wysokość środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert bądź tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego określa roczny program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

 

Szczegółowych informacji w w/w zakresie udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.