Jakie są przepisy prawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz gdzie można znaleźć ewentualne procedury Urzędu w tym zakresie?

 

Procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska opracował stosowne procedury oraz wzory wniosków:

  • WS-56 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • WS-57 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu,
  • WS-58 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • WS-5 dla decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Procedury i wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, procedury WS-56, WS-57, WS-58, WS-5.