Jakie są sankcje w przypadku usunięcia drzewa bez zezwolenia?

 

Administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, za usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości; za zniszczenie drzewa lub krzewu, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto karę nalicza się w przypadku:

a) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;

b) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8

 

W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

 

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

 

Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

 

Administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew oraz krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa a art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

Do postępowań w sprawach o których mowa w art. 88 i art. 89 ustawy zmanionej w art. 1, wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy o ochronie przyrody (01.01.2017r.), stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna  wymierzona na podstawie przepisów ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza.

 

W przypadku usunięcia roślin związanych z historyczną kompozycją zieleni z terenu wpisanego do rejestru zabytków obowiązuje art. 108 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym niszczenie lub uszkadzanie zabytku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.