Na jakie drzewa obowiązuje zezwolenie?

 Zezwolenie administracyjne wymagane jest na usunięcie:

1) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”

2) drzew lub krzewów owocowych rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub  na terenach zieleni;

 

 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

· posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

· nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

 

3) krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2

4) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 

 

Ponadto złomy i wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usuwać:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

 

Wymienione podmioty, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Powyższe informacje należy przesłać do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter).

 

W przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze poza wyznaczonym w porozumieniuPrezydenta Miasta Krakowa z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wytyczonym granicą przebiegającą od Al. 29 Listopada wzdłuż południowej granicy Cmentarza Rakowickiego do ul. Rakowickiej, dalej północną granicą zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego i dalej na wschód do osi ul. Beliny Prażmowskiego, Rondem Mogilskim włączając obszar ronda, osią Al. Powstania Warszawskiego do ul. Grzegórzeckiej, osią ul. Grzegórzeckiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych po ich wschodniej stronie do Al. Powstańców Wielkopolskich, osiami ulic: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej do rzeki Wilgi, Wilgą do brzegu Wisły, Wisłą  do Mostu Dębnickiego włączając most, osią Alej: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do Al. 29 Listopada) - informacje należy przesłać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24. za pomocą faksu na numer: 12 616 6501, e-mail: mkz@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), 31-004 Kraków.

 

 

2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu oględzin przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub inspektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze poza wyznaczonym w Porozumieniu), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot;

 

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody; w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie bez zezwolenia, złomu lub wywrotu bez protokołu z oględzin sporządzonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.