Co należy zrobić gdy wywróci się drzewo? Czy należy występować wtedy do Wydziału Kształtowania Środowiska o zezwolenie na jego usunięcie? 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z roku 2015 wprowadziła w art. 5  definicję wywrotu, zgodnie z którą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

Usuwać wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

 

Wymienione podmioty, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Powyższe informacje należy przesłać do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter).

 

W przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze pozawyznaczonym w porozumieniuPrezydenta Miasta Krakowa z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wytyczonym granicą przebiegającą od Al. 29 Listopada wzdłuż południowej granicy Cmentarza Rakowickiego do ul. Rakowickiej, dalej północną granicą zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego i dalej na wschód do osi ul. Beliny Prażmowskiego, Rondem Mogilskim włączając obszar ronda, osią Al. Powstania Warszawskiego do ul. Grzegórzeckiej, osią ul. Grzegórzeckiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych po ich wschodniej stronie do Al. Powstańców Wielkopolskich, osiami ulic: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej do rzeki Wilgi, Wilgą do brzegu Wisły, Wisłą  do Mostu Dębnickiego włączając most, osią Alej: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do Al. 29 Listopada) - informacje należy przesłać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24. za pomocą faksu na numer: 12 616 6501, e-mail: mkz@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), 31-004 Kraków.

 

 

2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub inspektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze poza wyznaczonym w Porozumieniu)oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot;

 

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody; w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie bez zezwolenia, złomu lub wywrotu bez protokołu z oględzin sporządzonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.