Co należy zrobić gdy wywróci się drzewo? Czy należy występować wtedy do Wydziału Kształtowania Środowiska o zezwolenie na jego usunięcie?

 

Obowiązująca od dnia 01.01.2017 r. znowelizowana ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadziła definicję wywrotu, zgodnie z którą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub kata-strofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

Usuwać wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze wyznaczonym w Porozumieniu)informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Przesłania powyższej informacji i dokumentacji można dokonać za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter). W przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze wyznaczonym w porozumieniu, ww. dokumentację można przekazać za pomocą faksu na numer: 12 616 6501, e-mail: mkz@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), 31-004 Kraków.

podmioty określone w ww. przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub inspektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze wyznaczonym w Porozumieniu)oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot;

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Drzewa i krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli nie określają tego odrębne przepisy, nie wymagają uzyskiwania zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt. 3a ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zatem w przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, która nie prowadzi na danym terenie działalności gospodarczej, przeprowadzenie ww. oględzin nie jest konieczne.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o ochranie przyrody; w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie bez zezwolenia, złomu lub wywrotu bez protokołu z oględzin sporządzonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.