Informacje ogólne, zalecenia, źródła

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w stronach BIP Miasta Krakowa odpowiada Urząd Miasta Krakowa. Rodzaj informacji publikowanych na stronach podmiotowych BIP określa Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Art. 26 wspomnianej ustawy zawiera również wskazanie terminu publikacji informacji w BIP. Ogólne standardy budowy stron podmiotowych zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z którymi strona BIP zawiera:

 • logo (znak graficzny) Biuletynu (identyczne z logo strony głównej BIP)
 • imię i nazwisko, numer telefonu, nr faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP (strona Redakcja BIP MK)
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
 • informację o liczbie odwiedzin strony - statystyki strony
 • moduł wyszukujący
 • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
 • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie
 • odsyłacz do strony głównej Portalu BIP

 

Urząd Miasta jest zobowiązany do udostępnienia informacji o swojej działalności, w tym o (art. 6 ust. 1 pkt 2-3 ustawy):

 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3–5,
 • majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania:
  • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  • trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  • konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

 

 Zgodnie z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urząd Miasta Krakowa jest zobowiązany udostępnić informację publiczną, w szczególności o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  • projektowaniu aktów normatywnych,
  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.
 • danych publicznych, w tym:
  • treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

   • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
   • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją
   • przeprowadzających,
   • treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
  • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 • majątku publicznym, w tym o:
  • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  • innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  • majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a–c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a–c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  • długu publicznym,
  • pomocy publicznej,
  • ciężarach publicznych.

Udostępniając informację publilczną Urząd Miasta jest zobowiązany na mocy art. 8. ust. 6 do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Urząd Miasta jest obowiązany do udostępniania w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, podaje się:

 • zakres wyłączenia,
 • podstawę prawną wyłączenia jawnośc,
 • wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.