Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA


 
 

Wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1665/12) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 972/11) stwierdzającego nieważność uchwały Nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2012 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r. stało się prawomocne.

 

Miniatura


"Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich. W granicach planu znajdują się tereny częściowo już zainwestowane (znajdują się tu m.in. obiekty sportowe AGH i UJ). Plan graniczy też z terenami intensywnie zainwestowanymi. Pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą przede wszystkim kształtowanie systemów zieleni i przestrzeni pulicznych oraz relacje z terenami otaczającymi."


Powierzchnia planu - 71,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza, VI Bronowice i VII Zwierzyniec

Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 269, poz. 1779 z dnia 27 maja 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):

strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

dokument pdf-tekstTekst planu

dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 20 MB)

dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 19 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność *)


Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

strona bipProjekt planu, Projekt ustaleń, zarządzenia z Rozpatrzeniami Wniosków i Uwag, stenogramy z Dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko


Lista planów nieobowiązującychstrona bip