Obowiązujący plan WRÓŻENICE Logo
 

Powierzchnia planu - 643,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVII/1133/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓŻENICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 771, poz. 6013 z dnia 11 grudnia 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 11 stycznia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 26 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 20 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 2 grudnia 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 771, poz. 6013 z dnia 11 grudnia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVII/1133/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1Lista planów sporządzanych  |  Część 2Lista planów sporządzanych  |  Część 3Lista planów sporządzanychplik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwala w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego.
Przedmiotowy obszar posiada znaczne rezerwy terenów predysponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, toteż niezwykle istotna jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni.
Obszar planu obejmuje również rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących równocześnie ważny element systemu przyrodniczego Miasta.
Plan stabilizuje zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip