Obowiązujący plan OSIEDLE PRZEGORZAŁY Logo
 

UWAGA:

W części obszaru planu
zastosowanie ma uchwała Nr XI/107/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kamedulskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 32,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVII/1132/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PRZEGORZAŁY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 772, poz. 6024 z dnia 11 grudnia 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 11 stycznia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 2 grudnia 2009 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 772, poz. 6024 z dnia 11 grudnia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVII/1132/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDFplik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie

Granice planu obejmują teren dawnej wsi Przegorzały, będący w znacznej części zagospodarowany zespołami zabudowy willowej, usytuowany przy granicy ze Zwierzynieckim Parkiem Kulturowym, pomiędzy Doliną Wisły a Wzgórzem św. Bronisławy i Wzgórzem Sikornik. Porządkuje istniejącą zabudowę oraz pozwala na właściwie wykorzystanie rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, jednocześnie zapewnia warunki dla kształtowania przestrzeni publicznych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, uwzględniając przy tym konieczność ochrony walorów tego miejsca.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip