Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CHEŁM - ZAKAMYCZE II

Logo
 

Wyrokiem z dnia 30 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2504/10) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 327/10) stwierdzającego nieważność uchwały Nr LXXXIV/1100/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2011 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2010 r. stało się prawomocne w dniu 30 marca 2011 r.

 

Powierzchnia planu - 112 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXIV/1100/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CHEŁM - ZAKAMYCZE II - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 703, poz. 5319 z dnia 19 listopada 2009 r.

Plan obowiązywał od 20 grudnia 2009 r. do 29 marca 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, teletekomunikacja
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 4 listopada 2009 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 703, poz. 5319 z dnia 19 listopada 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXIV/1100/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDF  |  Część 3link zewnętrzny-PDFstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA PRACOWNIA M.A.M. w Krakowie

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip