STRATEGIA ROZWOJU KULTURY W KRAKOWIE

W odpowiedzi na toczącą się od dłuższego czasu dyskusję, dotyczącą rozwoju kultury w Krakowie, w listopadzie 2008 roku, Uchwałą Nr LVII/739/08, Rada Miasta Krakowa zainicjowała prace nad ustaleniem kierunków rozwoju kultury w Krakowie. Uchwałą Nr LXXXIV/1116/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, a uchwałą Nr XCII/1253/10 z dnia 17 lutego 2010 r. Rada Miasta Krakowa zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do przedstawienia projektu ww. Strategii do dnia 30 września 2010 r.

W wyniku licznych dyskusji podjęto decyzje o przygotowaniu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014. Prace rozpoczęto od sformułowania diagnozy stany kultury w Krakowie. W pierwszym kwartale 2009 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem zakresu diagnozy, ustalono metodologię i plan mającego powstać raportu. Następnie podjęto działania w kierunku pozyskania danych do analiz i opracowań sektorowych.

Uznając, iż najważniejsze kierunki rozwoju kultury w Krakowie wymagają wypracowania w drodze szerokiej dyskusji zainteresowanych środowisk, w roku 2009 powołany został Konwent ds. Rozwoju Kultury w Krakowie, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele środowisk twórczych, reprezentujący różne sektory kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz krakowskie środowiska uniwersyteckie.

 

W roku 2009, celem opracowania analiz i oceny stanu kultury w Krakowie, przeprowadzono różnorodne analizy obszarów kultury oraz konsultacje z przedstawicielami środowisk kultury (sesje warsztatowe i spotkania robocze). W roku 2010 zredagowano analizę SWOT, a następnie sformułowano wstępne propozycje celów strategicznych.W pierwszym kwartale 2009 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem zakresu diagnozy, ustalono metodologię i plan mającego powstać raportu nt. stanu kultury w Krakowie. Następnie podjęto działania w kierunku pozyskania danych do analiz i opracowań sektorowych. Prace w tym zakresie kontynuowane były do czerwca 2010 r.

Wstępna ocena stanu kultury w Krakowie została przedstawiona już na pierwszym spotkaniu Konwentu ds. Rozwoju Kultury w Krakowie w dniu 1 czerwca 2009 r. Do dnia 24 czerwca 2010 r. odbyło się ogółem 10 posiedzeń plenarnych Konwentu oraz 8 spotkań sektorowych z udziałem przedstawicieli Konwentu (zapraszanych zgodnie z obszarem ich specjalizacji zawodowych).

Na sesji w dniu 20 października 2010 roku Rada Miasta Krakowa zaakceptowała przygotowany z udziałem Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie dokument - Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 (Uchwała Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014).

 

Zobacz: uchwała Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r.

 

Strategia rozwoju kultury w Krakowie jest pierwszą w historii miasta i jedną z nielicznych strategii, dotyczących sektora kultury w kraju. Jest dokumentem kierunkowym, wyznaczającym najważniejsze priorytety i formy ich realizacji. Przyjęta w niej na najbliższe lata koncepcja zrównoważonego rozwoju ma zagwarantować równe możliwości rozwoju instytucjom kultury, jak i indywidualnym twórcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom działającym w sektorze kultury. Wszystkie te grupy są interesariuszami sektora kultury. Ta różnorodność ma swoje odzwierciedlenie w projekcie strategii tak, aby wszystkie przejawy aktywności kulturalnej w Krakowie miały szanse i możliwości rozwoju.

Kadencja Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury, powołanego zarządzeniem Nr 777/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 roku wygasła w 2010 roku. Realizacja strategii wymaga stałego monitorowania. Przedstawiciele lokalnych środowisk twórczych - na etapie prac nad dokumentem - zgłosili potrzebę stałej otwartej debaty na temat kultury w Krakowie na forum publicznym. W związku z zapisem w przyjętej przez Radę Miasta Krakowa strategii (cel operacyjny III.5."Projektowanie wizji kultury Krakowa na rok 2020. Kontynuacja działalności Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie)", zasadnym było powołanie przez Prezydenta Miasta Krakowa ww. zespołu (zarządzenie Nr 956/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2011 r.). Zadaniem Konwentu będzie obecnie monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii, następnie zaś przygotowanie aktualizacji planu strategicznego na lata 2015-2020.

Spotkania ww. Konwentu odbyły się 20 marca, 25 kwietnia, 27 maja i 12 listopada 2013 r.

 

W związku z zakończeniem realizacji przyjętego uchwałą NR CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października w 2010 roku programu Strategia Rozwoju Kultury na lata 2010-2014, przygotowano i przedłozono  Radzie Miasta Krakowa projekt Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

 

Program został wypracowany na podstawie badań sektora kultury w Krakowie z udziałem lokalnej społeczności. Przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, w których uczestniczyli mieszkańcy, twórcy i artyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kadry kultury, podmioty gospodarcze, Polacy i obcokrajowcy, zarówno goście, jak i osoby mieszkające czasowo lub na stałe w Krakowie. Informacja o projekcie dotarła do 6000 osób za pośrednictwem telewizji autobusowej, do 45000 osób za pomocą wydarzenia na Facebooku, za pośrednictwem mailingu informację otrzymało 750 osób. Ok. 250 osób fizycznie uczestniczyło w dyskusjach i spotkaniach. Za pośrednictwem ankiety internetowej zgłoszono ponad 2000 uwag i komentarzy. Powstał Raport z konsultacji społecznych, którego postulaty zostały uwzględnione w przedkładanym programie.

Projekt był konsultowany z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, działającą przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskał także pozytywną opinię Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W trosce o kompatybilność dokumentów strategicznych Miasta, prace nad programem były prowadzone równolegle do prac nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030.

 

 

 Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 został przyjęty uchwałą Nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

 

 

  

Zobacz także:


Badania Sektora Kultury w KrakowieW IV kwartale 2015 roku, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, wyłoniona w trybie przetargu warszawska firma Agrotec, przeprowadziła badania sektora kultury w Krakowie w czterech następujących obszarach:

  1. OFERTA WYDARZEŃ KULTURALNYCH W KRAKOWIE  (wybrano 12 wydarzeń, odbywających się w IV kwartale 2015 r.)
  2. MARKOWE PRODUKTY KRAKOWSKIEJ KULTURY (ocena rozpoznawalności wybranych produktów, analiza ich potencjału)
  3. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
  4. INKUBATORY KRAKOWSKIEJ KULTURY Badanie oferty zajęć edukacyjnych realizowanych przez gminne instytucje kultury.

 Zobacz więcej: Badamy krakowską kulturę!


Prezentacja badań sektora kultury w Krakowie oraz dyskusja na temat priorytetów rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022 - 22 kwietnia 2016 r. (piątek), w godz. 10.00-15.00 w Magistracie (Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sale Kupiecka i Lea, II piętro)

 

 

 Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

 

 

 Projekt Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 r.

 

Jak włączyć w się w proces konsultacji?

e-mail: kultura@pracowniaobywatelska.pl

 

 Raport z procesu konsultacji społecznych - Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030Projekt  (zmiana tytułu): Program Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku