Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Sarnie Uroczysko – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2011 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm..), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXXXIII/1091/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 27 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:00 do 16:00

- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w zakresie ponownie wykładanymdokument pdf-rysunekudostępniony będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 18 stycznia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala im. Dietla, początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dlatego uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Tekst planu w zakresie brzmienia:
1) § 5 ust. 1 pkt 4 i pkt 10;
2) § 7 ust. 2;
3) § 9 ust. 1 pkt 3;
4) § 11 ust. 7;
5) § 12 ust. 4 pkt 1 lit. b;
6) § 14 w całości;
7) § 18 ust. 1.

II. Tekst planu w zakresie wykreślenia dotychczasowego (tj. w pierwotnie wykładanym projekcie planu - w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2011 r.) brzmienia:
1) § 15 ust. 2 pkt 2 lit. e,
2) § 16 ust. 3 pkt 2 lit. e.

III. Tekst planu w zakresie dodania nowych paragrafów:
1) § 17;
2) § 19.

IV. Tekst planu w zakresie numeracji paragrafów - od § nr 17.

V. Załączniki graficzne (zał. nr 1 i 2 do uchwały) - wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem - w zakresie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia i oznaczeń identyfikacyjnych, nieprzekraczalnej linii zabudowy, istniejących budynków, w których dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, budynku, dla którego przy zmianie sposobu użytkowania na zabudowę mieszkaniową obowiązuje zmiana dachu, obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków oznaczonego symbolem ZE.5.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 sierpnia 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr LXXXIII/1091/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument jpg-rysunekdostępny również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" zostanie przeprowadzona w dniu 25 sierpnia 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, w Sali Obrad, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.plOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 listopada 2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXXXIII/1091/09 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko".

Obszar objęty sporządzanym planem ograniczony jest: od północy ul. Królowej Jadwigi, od wschodu al. Modrzewiową, od południa al. Kasztanową, od zachodu ul. Junacką.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 5 stycznia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz aktualne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu