Dokument archiwalny

G M O
INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (dz. U. Nr 36, poz. 233) zamieszcza instrukcje postępowania na wypadek awarii tzn. niekontrolowanego przedostania się GMO do środowiska obowiązujące w jednostkach zajmujących się organizmami genetycznie zmodyfikowanymi na terenie Krakowa

INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII GMO
 LP JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA   ZAKRES WYKORZYSTYWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH PLAN NA WYPADEK AWARII  PUBLICZNY REJESTR DOT. ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO PROWADZONY W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA - NUMER SPRAWY
1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Komórki, Zakład Immunologii, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii Wykorzystanie GMO w badaniach biologii chorób nowotworowych  01-45/2010 PLAN 01-45/2010
 2 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Genetyki Molekularnej Analiza molekularna PCNA i białek z nim oddziałujących  01-01/2009 PLAN 01-01/2009
 3 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku Transformowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w celu wprowadzenia genów oporności na wybrane antybiotyki 01-35/2007 PLAN 01-35/2007
 4  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin  Wykorzystanie techniki transformacji genetycznej do poznania funkcji tokoferoli w odporności na stres świetlny i w transporcie cukrów u fasoli  01-15/2007 PLAN   01-15/2007
 5 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Charakterystyka biochemiczna regulowanych światłem kinaz białkowych z Arabidopsis thaliana  01-14/2007 PLAN  01-14/2007
 6 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Czynniki warunkujące ekspresję i aktywność chlorofilazy  01-13/2007 PLAN  01-13/2007
 7 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Lokalizacja chlorofilaz oraz fototropin w komórkach mezofilu Arabidopsis 01-12/2007 PLAN 01-12/2007
 8 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Badania nad zaangażowaniem cytoszkieletu aktynowego w procesach komórkowych roślin wyższych przy użyciu fuzyjnych białek reporterowych  01-11/2007 PLAN 01-11/2007
 9 Zakład Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wykorzystanie GMO w badaniach mechanizmów wirulencji S. aureus, periodontopatogenów (m.in. Porphyromonas.gingivalis, Tannerella forsthensis, Prevotella intermedia) oraz wirusów (Coronaviridae, Picornaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Adenoviridae)  wyświetl  
 10 Zakład Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wykorzystanie GMO w badaniach podstawowych i aplikacyjnych oraz do produkcji białek rekombinowanych  wyświetl  
 11 BioCentrum Sp. z o.o. ul. Bobrzyńskiego 14 Produkcja białek rekombiowanych w organizmach genetycznie prokariotycznych oraz analiza genotoksyczności  wyświetl  
 12 BioCentrum Sp. z o.o. ul. Bobrzyńskiego 14 Produkcja białek rekombinowanych w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych  wyświetl

 

 13 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Komórki, Zakład Immunologii, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii Wykorzystanie GMO w badaniach procesów leżących u podstaw odporności, nowotworzenia i funkcjonowania komórek macierzystych.  wyświetl  
 14 Instytut Zootechniki, Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka  wyświetl  
 15 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Farmakologii, ul. Smętna 12 31-343 Kraków Zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Rattus norvegicus) w zakresie modeli badań nad mechanizmami powstawania uzależnień od substancji psychoaktywnych 01-27/2009 Plan  
 16 Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, ul. Niezapominajek 8 30-239 Kraków Zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych bakterii (Escherichia Sp., Azoarcous) w celu wykorzystania bakterii oraz natywnych organizmów degradujących weglowodory do produkcji enzymów o zastosowaniu biokatalitycznym. 01-33/2012 Plan   
17 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu rolniczego w Krakowie Zamknięte użycie GMO  wyświetl  
18 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zakład Biotechnologii Roslin ul. Gronostajowa 7 Zamknięte użycie GMO wyświetl  
19 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii -  Zespół Fizyki Organicznej - Grupa Translacyjnej Biologii Chemicznej i Porjektowania Leków ul. Ingardena 3 Zamknięte użycie GMO wyświetl  
20 Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochermii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roslin ul. Gronostajowa 7 Zamknięte użycie GMO wyświetl  
21 Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochermii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7 Zamknięte użycie GMO wyświetl  
         


Pełna informacja dostępna jest w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2


Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona GMO