Obowiązujący plan ZBYDNIOWICE Logo
 

UWAGA:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXII/921/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice" w zakresie § 13 ust. 4 pkt 1 tekstu uchwały.

 

Powierzchnia planu - 81,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXII/921/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZBYDNIOWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 344, poz. 2492 z dnia 15 czerwca 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 16 lipca 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP

z uchwałą z dnia 20 maja 2009 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 344, poz. 2492 z dnia 15 czerwca 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXII/921/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny - pdf  |  Część 2link zewnętrzny - pdfplik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Obszar planu zajmuje tereny leżące pomiędzy utworzoną jednostką pomocniczą Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, od którego oddzielony jest naturalną granicą w postaci potoku Cyrkówka, a południową granicą Miasta i obejmuje zarazem historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą dawnej wsi Zbydniowice.
Obszar ten wymagał spójnego połączenia ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych, stanowiących jeden z głównych terenów rolniczych Miasta, oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowanie tego obszaru. Plan wprowadza regulacje koordynujące zagospodarowanie zabezpieczające przed spontaniczną zabudową terenów otwartych i przeciwdziała degradacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów.
W obszarze "Zbydniowice" istnieją rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, celem szczególnym planu jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip